فرایند پذیرش مقالات

پس از ثبت نام و مطالعه راهنمای نویسندگان فایل مقاله را ارسال کرده و مقاله پس از تایید مدیر تحریریه به سردبیر جهت تایید نهایی ارسال می شود و در صورت تایید نهایی اعضای هیئت تحریریه، جهت ارزیابی به داوران متخصص ارسال می شود و  پس از دریافت و تایید نهایی مقاله از سوی ارزیابان جهت انجام  چاپ به قسمت اجرایی فرستاده می شود.