اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

آیت الله سید مصباح عاملی

استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان مدیر حوزه علمیه خراسان

mgmail.com

سردبیر

دکتر سید مجید ظهیری

منطق، کلام جدید، فلسفه استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

m.zahiriisca.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

آیت الله سید مصباح عاملی

فقه و اصول استاد عالی حوزه علمیه خراسان

m1gmail.com

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن نقی زاده

کلام اسلامی- علوم حدیث استاد دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی

naghizadehum.ac.ir

حجت الاسلام والمسلمین محمد اسفندیاری

فلسفه و کلام اسلامی فارغ التحصیل سطح چهار حوزه علمیه خراسان و استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

maghalatenavabgmail.com

دکتر جهانگیر مسعودی

فلسفه - کلام جدید استاد دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی

masoudi-gum.ac.ir

دکتر سید مجید ظهیری

منطق، کلام جدید، فلسفه استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

mzahiri2005gmail.com

حجت الالسلام و المسلمین مهدی زمانی فرد

فلسفه و کلام استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

zamani.mahdimailkh.com

دکتر علیرضا کهنسال

فلسفه.کلام اسلامی. منطق دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی

kohansal-aum.ac.ir

حجت‌الاسلام دکتر سید مجید میردامادی

فلسفه و کلام mirdamadiphilosophy@gmail.com

mirdamadiphilosophygmail.com

مدیر اجرایی

علی حسینی سی سخت

فلسفه و کلام اسلامی دانش پژوه سطح چهار رشته تخصصی کلام جدید مدرسه علمیه عالی نواب

alihoseini313gmail.com
09155257966

دبیر تخصصی

علی حسینی سی سخت

فلسفه و کلام مسئول پژوهش سطح 4 مدرسه عالی نواب

alihoseini313gmail.com
09155257966