برهان وجودی پلانتینگا بر پایه منطق موجهات جدید/ سید مجید ظهیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

.