نگرش سیستمی به منطق تعریف/ سید علی جعفریان خیرآبادی؛ ده زار رستمی؛ سید مجید ظهیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی