بازخوانی تحلیلی اثبات ذات و صفات ذاتی خدا با تکیه بر روش منطقی انتقال از ملزوم به لوازم بیّن/ محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی