احسن بودن نظام هستی از دیدگاه آیات با تکیه بر آراء علامه طباطبائی در تفسیر المیزان/ محمدرضا شریفی؛ عبدالحمید واسطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی