بررسی تطبیقی دیدگاه «وحی غیرزبانی » از نگاه نصر حامد ابوزید و ملاصدرا/علیرضا نجف زاده ؛علی حسینی سی سخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی